വരും തലമുറകൾക്കായി ഞാൻ എന്താണ് വസ്വിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് ?

ഒരു പരസ്പര സുഹൃത്തിന്റെ വിലാപ ചടങ്ങിൽ, ഒരാൾ തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു, “എത്രമാത്രം സമ്പത്ത് അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു? അവന്റെ സുഹൃത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു, “എല്ലാം.”

പണം സമ്പത്തും കൂടാതെ, മറ്റെന്തു പൈതൃകമാണ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
💬 Chat with us