ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ?

ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು, “ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ?” “ಎಲ್ಲವೂ,” ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಉತ್ತರಿಸಿದ

ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?

Credits: Special thanks to my good friend Devaki Rao for helping with the Kannada editing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
💬 Chat with us