வருங்கால சந்ததியினருக்கு நான் என்ன கொடுக்கிறேன் ?

ஒரு பரஸ்பர நண்பரின் மரணத்திற்கு துக்கத்தில், ஒரு நபர் தனது நண்பரிடம் “அவர் எவ்வளவு விட்டுவிட்டார்? அவருடைய நண்பர் “எல்லாம்” என்று பதிலளித்தார்.

பணம் மற்றும் செல்வத்தைத் தவிர, வேறு எந்த பாரம்பரியத்தை விட்டுச் செல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
💬 Chat with us