આપણો વારસો શું હશે ?

મિત્રના મૃત્યુની શોકસભામાં, એક વ્યક્તિએ તેના મિત્રને પૂછ્યું, “તે પાછળ શું છોડી ગયો?” તેના મિત્રએ જવાબ આપ્યો, “બધ્ધુંજ”

પૈસા અને સંપત્તિ ઉપરાંત તમે બીજો કયો વારસો છોડી જવા માંગો છો?

Credits: Special thanks to my good friend Shyam Thakar (MBA – NMIMS Batch of 2001) for helping with the Gujarati editing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
💬 Chat with us